Vacature vernieuwingscommissie

Men is nog op zoek naar een GROENE docent met affiniteit voor wiskunde.

 

Betreft: Vernieuwingscommissie wiskunde vmbo

Hierbij vragen we uw aandacht voor het volgende.

Met ingang van januari 2020 gaat een commissie aan de slag om de examenprogramma’s wiskunde voor het vmbo te vernieuwen. Het betreft hier programma’s voor de vakken die genoemd worden in Een nieuw perspectief op rekenen in het voortgezet onderwijs (en die door de commissie van andere namen voorzien mogen worden). Graag willen we u in overweging geven uw bijdrage te leveren aan dit vernieuwingsproces.

De vernieuwingscommissie bestaat uit ongeveer zestien leden met diverse achtergronden: docenten wiskunde uit het vmbo, docenten rekenen en wiskunde uit het mbo, een bovenbouwdocent wiskunde uit de havo, docenten van beroepsgerichte (profiel)vakken, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en enkele experts. Beoogd commissievoorzitter is Johan van den Berg, voorheen adviseur bij het Steunpunt taal en rekenen. Het secretariaat van de commissie is in handen van SLO in de personen van Ria Brandt en ondergetekende. Naast de vernieuwingscommissie wordt er een klankbordgroep gevormd van zijdelings betrokkenen, die de commissie van advies dient en die tussenproducten van de commissie tegen het licht houdt. Deze klankbordgroep bestaat uit ongeveer tien leden van diverse pluimage.

De werkzaamheden van de commissie beginnen in januari 2020 en lopen tot het voorjaar van 2026 met een nadruk op het begin en het einde van deze periode. In de periode tot de zomer van 2021 ontwikkelt de commissie in concept examenprogramma’s voor de twee vakken in de drie leerwegen. Zij maakt daarbij onder andere gebruik van de resultaten van de ontwikkelfase van Curriculum.nu. Deze examenprogramma’s worden getest in examenpilots, die plaats vinden in de schooljaren 2022 / 2023, 2023 / 2024 en 2024 / 2025. Tijdens deze pilots heeft de commissie een beperkte rol. De resultaten van de pilots kunnen aanleiding zijn de concept examenprogramma’s te wijzigen, aan te vullen of aan te scherpen. Dat staat gepland in het schooljaar 2025 / 2026. In 2027 zouden de vernieuwde examenprogramma’s ingevoerd kunnen worden.

Voor het kalenderjaar 2020 worden er zeven ontwikkelsessies van een paar uur elk aan het einde van de middag voorzien op een centrale locatie in het land. Bovendien zijn er twee meetings met de klankbordgroep gepland. Deelnemers aan de ontwikkelsessies en meetings ontvangen vacatiegeld en een vergoeding van de reiskosten. In januari 2021 staat een wat grootschalige conferentie gepland om tussentijdse resultaten te delen en feedback in te winnen uit het veld. Mede op basis daarvan maakt de commissie de concept examenprogramma’s die uitgetest worden in de examenpilots. Op deze conferentie worden ook scholen geworven om deel te nemen aan deze pilots.

Belangstellenden worden tegen het einde van 2019 uitgenodigd voor een startbijeenkomst, waar nadere informatie verstrekt wordt over doelstellingen, randvoorwaarden en beoogd verloop van het vernieuwingsproces. Voorlopige datum van deze bijeenkomst is donderdag 12 december a.s. van 17:30 tot 20:00 uur in Utrecht – Overvecht (inclusief broodmaaltijd).